Taxonomy

C. b. naso (Calyptorhynchus banksii naso)

C. b. naso