Taxonomy

C. s. gymnopis (Cacatua sanguinea gymnopis)

C. s. gymnopis