Taxonomy

E. australis (Eopsaltria australis)

E. australis