Taxonomy

Gibberbird (Ashbyia lovensis)

Gibberbird