Taxonomy

H. neoxena (Hirundo neoxena)

H. neoxena