Taxonomy

L. l. novaenorciae (Lichenostomus leucotis novaenorciae)

L. l. novaenorciae