Taxonomy

P. apricaria (Pluvialis apricaria)

P. apricaria